Obchodní podmínky upravují postup při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je prodej produktů na stránkách koupelnyrelax.cz a další postupy, které s tím souvisejí.
Prodávající se zavazuje řádně informovat Zákazníka o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a dalších důležitých podrobností.
Ceny
Ceny v internetovém obchodě jsou vždy aktuální s výjimkou případů, kdy neurčitá třetí osoba neinformovala Prodávajícího o změně ceny. Tyto případy budou řešeny individuální dohodou Prodávajícího a zákazníka o způsobu stanovení ceny. Není-li uvedeno jinak, jsou ceny vždy uváděny bez příslušenství. Někdy se může stát že na obrázku jsou vyobrazeny baterie, sifon apod. v tomto případě je cena vždy bez baterie, sifonu apod. 

Objednání zboží
Objednat zboží lze prostřednictvím internetového obchodu. Uzavření kupní smlouvy při nákupu v e-shopu vzniká již při odeslání objednávky.
Objednávka je pro obě strany závazná.Prodávající může zrušit objednávku v případě, že se objednané plnění stane nemožným, neboť objednané zboží již dodavatel přestal dodávat. Týká-li se nemožnost plnění pouze části objednaného zboží, může Prodávající zrušit pouze tu část objednávky, která se týká nemožného plnění.

Dodací lhůty
Nabízené zboží, je-li ve skladu Prodávajícího, je expedováno do 24 hodin,  záleží na charakteru zboží, případně je termín dodání obvykle do 14-ti dnů. Častěji je to však mnohem dříve.
Pokud není možné zboží dodat do 14-ti dnů, oznámí prodávající kupujícímu co nejdříve jiný termín dodání zboží. Pokud nemá Kupující zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po objednání. Objednávka Kupujícího se okamžikem doručení oznámení Prodávajícímu ruší. Někdy se může stát, že ve vyhledávačích typu Zboží nebo Heuréka je zboží vedeno jako skladem, ale mezi automatickou aktualizací na těchto serverech a našimi stránkami se toto zboží prodá. Prosíme Vás proto o pochopení a vyhrazujeme si právo Vás v těchto případech informovat o nedostupnosti zboží a sdělení náhradního termínu dodání.

Dodání zboží
Objednané zboží Vám dopravíme na místo určení. Zboží si můžete v klidu přebrat a zkontrolovat. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu způsobu dopravy, v případě že kupující zvolí dopravu neodpovídající charakteru zboží. Kupující o tom bude předem informovat a kupující tuto změnu musí potvrdit. Nebude-li změna dopravy kupujícím potvrzena do 7 dnů, má prodávající právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Ihned po rozbalení zboží je zákazník povinen zkontrolovat, zda během přepravy nedošlo k jeho poškození, v případě, že k tomuto poškození došlo musí tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci, prostřednictvím kterého mu bylo dané zboží doručeno.

Práva z vadného plnění
Uplatňování reklamací (práva z vadného plnění) a postup při jejich vyřizování řeší Reklamační řád.

Platební podmínky
Kupující platí předem , bezhotovostní platbou na účet. Platba Kupujícího  musí být  připsána do 7 dnů od objednání zboží na účet, v případě nepřipsání platby na do 7 dnů na účet prodejce, může být objednávka zrušena.

Kupující platí dobírkou nebo hotově na prodejně.

Odstoupení od smlouvy při nákupu zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
Tento článek se vztahuje na nákup zboží prostřednictvím telefonu, emailu a internetového obchodu. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. To neplatí v případě, kdy se mohl zákazník se zbožím řádně seznámit a je-li zboží zakoupeno pro OSVČ. Zákazník může realizovat své právo osobním vrácením zboží Prodávajícímu nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení a s veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů a návodů. V případě osobního vrácení zboží na prodejně vrátí Prodávající Zákazníkovi kupní cenu po převzetí vráceného zboží. V případě doručování zboží přepravcem, dohodne Kupující se Zákazníkem způsob vrácení kupní ceny. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, jestliže Zákazník poslední den lhůty vrátí zboží osobně Prodávajícímu nebo je přepravce doručí Prodávajícímu. Náklady na vracení zboží (poštovné) zpět prodejci při odstoupení od smlouvy hradí kupující bez náhrady. Do vracené částky při odstoupení od smlouvy se započítávají i náklady na doručení zboží zákazníkovi; ovšem pozor, vrací se jen částka odpovídající nejlevnější variantě dopravy, jakou si zákazník mohl v době objednání zvolit. Bezplatný osobní odběr do těchto variant dopravy nepatří.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Online nákupy a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, mají Online nákupy právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Zde bychom chtěli upozornit, že kupující má právo odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží ale uzavřenou smlouvu musí dodržovat v rámci obchodního a etického kodexu. Právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů slouží k tomu aby se zákazník se zbožím mohl řádně seznámit, jestliže si zboží nevyzvedne nebo nepřebere nemůže tohoto práva využít. V případě že zákazník uzavře prostřednictvím našeho e-shopu kupní smlouvu a neodstoupí od ní nebo ji nestornuje, může mu být v případě nevyzvednutí zboží do 30 dnů od uzavření smlouvy následující den účtován poplatek 30,- Kč za každý započatý den jako skladné a úložné. Nevyzvedne-li si kupující zboží do 12 měsíců od uzavření smlouvy, bude objednávka zrušena a kupujícímu naúčtován poplatek za skladné a úložné ve výši 30,- Kč za každý započatý den dle předcházející věty. Zde je nutné podotknout že kupující musí od smlouvy odstoupit nebo objednávku stornovat do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy písemně nebo e-mailem (na e-mail : koupelnyrelax@seznam.cz), v případě že kupující splní své povinnosti, žádný poplatek mu účtován nebude.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv
1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
5. na dodávku novin, periodik a časopisů
6. spočívajících ve hře nebo loterii.

Další případy odstoupení od smlouvy
V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani dodatečné lhůtě dohodnuté se Zákazníkem, má Zákazník právo odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno Prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění. O prodlení Prodávajícího s plněním se nejedná v případě, že Zákazník řádně a včas nabídnuté plnění nepřijme nebo neposkytne Prodávajícímu potřebnou součinnost.

Zrušení smlouvy
V případě, že se jedná o zboží bez vady, lze od smlouvu zrušit pouze na základě dohody Prodávajícího a Zákazníka. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zrušení smlouvy. Podmínkou zrušení smlouvy je, že Zákazník vrátí prodávajícímu zboží, které je nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu, jedná se o zboží, které má prodávající ve svém sortimentu.
Zákazník nemůže navrhnout zrušení od smlouvy, pokud jde:
- o zboží upravené dle jeho přání,
- o zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Ochrana soukromí , Souhlas se zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

1. Komu svoje osobní údaje poskytujete. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. Právní základ pro zpracování 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Případně můžeme zpracovat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, ale pouze v následujících případech: 

 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (splnění smlouvy uzavřené s Vámi, tedy i smluv uzavřených prostřednictvím našeho eshopu na stránkách www.koupelnyrelax.cz)

 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (např. daňové povinnosti),

 • Zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů třetí strany (např. k zajištění bezpečnosti našich webů, nebo abychom Vás mohli informovat o našich projektech, službách, produktech, anketách, apod.), Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Vašeho souhlasu k tomuto zpracování není třeba.

Jaké údaje zpracováváme a uchováváme?

Zpracováváme pouze Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, zejména v rámci uzavření smlouvy prostřednictvím námi provozovaných eshopů. Jedná se zejména o tyto osobní údaje, které uvádíte při využití našich služeb na internetu na našich webových stránkách www.koupelnyrelax.cz :

 • Jméno a příjmení

 • Kontaktní adresa

 • Emailová adresa

 • Telefonní číslo

 • Platební údaje (číslo účtu – pouze ale, pokud zvolíte příslušný způsob úhrady na našeho eshopu apod.)

 • IP adresa, kterou Vám přidělil Váš poskytovatel internetu

 • Soubory cookies a informace, na které podstránky jste se na našich internetových stránkách podívali. Soubory cookies používáme k tomu, abychom zjistili preference návštěvníků webových stránek a dokázali na základě toho přizpůsobit naši nabídku na míru konkrétnímu návštěvníkovi. Cookies se mohou používat k tomu, abychom zjistili, zda už jste naše stránky z Vašeho počítače někdy navštívili. Cookies jsou textové soubory, které uloží Vás internetový prohlížeč na Váš disk v počítači. Pokud si nepřejete cookies ukládat, můžete je deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat, a to odhlášením zaslaným na naši emailovou adresu koupelnyrelax@seznam.cz, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu, jakož i zákonnost zpracování, které jsme oprávněni provést i bez Vašeho souhlasu.

2. Účel zpracování. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména, abychom vůči Vám mohli řádně splnit svoje závazky ze smluv, které s námi uzavřete. Dále abychom Vám mohli nabízet služby, o které jste projevili zájem, a abychom mohli zvyšovat kvalitu našich služeb a jejich bezpečnost a tím i bezpečnost Vašich údajů. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme za účelem:

 • Splnění našich závazků ze smluv, které jste s námi uzavřeli,

 • Zvýšení kvality našich služeb a jejich rozvoje,

 • Případně poskytování obchodních sdělení včetně nabídky našich produktů, služeb, marketingových akcí a dalších projektů.

Vaše případná účast v marketingových akcích a odběru obchodních sdělení je zcela dobrovolná a kdykoli ji můžete ukončit, a to odhlášením zaslaným na naši emailovou adresu koupelnyrelax@seznam.cz, popř. odhlašovacím tlačítkem pod newsletterem nebo na stránkách našich příslušných eshopů. Stejně tak jste oprávněni kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely našich marketingových akcí a zasílání našich obchodních sdělení (viz též výše). Ochraně Vašich osobních údajů věnujeme maximální péči. Nikdo z našich partnerů nesmí použít poskytnuté osobní údaje k jiným účelům, než ke kterým jim byly z naší strany poskytnuty. Třetí osoby, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, tak jsou pouze:

 • Webhostingová (či obdobná) firma, na jejíž platformě (HW či SW) jsou provozovány naše webové stránky a eshop; provozovatelé technologií, které jsou využívány pro služby eshopu a provoz našich internetových stránek.

 • Provozovatel služeb zálohy dat

 • Dopravce, který k Vám dopravuje Vámi objednané zboží

 • Osoby provozující výdejní místa pro předání Vámi objednaného zboží k Vašim rukám

 • Osoby vykonávající servis (servisní technici) Vámi objednaného zboží (v případě instalace, reklamace apod.

 • Osoby, které pro eshop zajišťují bezpečnost a integritu dat, webů a služeb – IT zabezpečení

 • Osoby poskytující nám služby v souvislosti s plněním povinností vůči orgánům České

          republiky (zejména subjekty poskytující nám účetní, daňové, auditorské apod.služby)  

Zásadně neprodáváme, neobchodujeme ani žádným jiným způsobem neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím stranám s výjimkou shora uvedených případů, které jsou nezbytné pro plnění našich závazků vůči Vám a k řádnému a kvalitnímu poskytování našich služeb. Pokud chcete vědět, které konkrétní údaje uchováváme k Vaší osobě, rádi Vám je na požádání poskytneme. Pokud by i přes naši snahu o aktuálnost údajů byli některé záznamy nesprávné, rádi je opravíme, popř. vymažeme nebo omezíme zpracování. 

3. Doba zpracování Vašich osobních údajů. Další informace v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů. 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu, po kterou mohou trvat právní důsledky využívání našich služeb vyplývající ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů (tedy po dobu trvání příslušného smluvního vztahu mezi námi a dále po dobu, po kterou může mít již skončený právní vztah právní důsledky např. běžící záruky, účetní a daňové povinnosti vyplívající z uskutečněného obchodu apod.). Osobní údaje poskytnuté na základě Vámi uděleného souhlasu zpracováváme po dobu 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Svoje osobní údaje nám poskytujete výlučně dobrovolně. Abychom Vám mohli poskytnout některé naše služby, je předání některých osobních údajů nutné, tedy pokud nám takové osobní údaje nepředáte, nemůžeme Vám poskytnout příslušnou službu (např. nebudeme moci s Vámi uzavřít kupní smlouvu na našem eshopu, provést servisní službu apod.). Z důvodu zpracování Vašich osobních údajů z naší strany, máte dále zejména následující práva (vyjma již zmíněných výše):

 • Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, doplnění nebo výmaz (v určitých případech), popř. omezení zpracování;

 • Právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů;

 • Právo osobní údaje opravit či doplnit;

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu;

 • Další práva stanovená v zákoně a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Všechny práva a žádosti můžete uplatňovat na e-mail koupelnyrelax@seznam.cz

Stížnosti a připomínky Zákazníků
Stížnosti a připomínky Zákazníků, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a Zákazníkem vyřizuje Prodávající v souladu s platnými právními předpisy. Stížnosti a připomínky může Zákazník uplatnit osobně nebo na tel.č. Prodávajícího či e-mailem.
 Pokud je obsahem stížnosti reklamace zboží, je vyřizována v souladu s platným Reklamačním řádem.

Rozhodné právo
Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky.
Případné spory smluvních stran budou přednostně řešeny smírnou cestou, pokud se nepodaří spor takto vyřešit, bude jej rozhodovat soud příslušný podle zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu v platném znění.
Smluvní vztah se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění, je-li Zákazníkem podnikatel, řídí se vztah zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění.
Ustanovení bodu 7 Obchodních podmínek se nevztahuje na osoby – podnikatele ve smyslu § 2 z.č. 513/1991 Sb. a § 52, odst.3 z.č. 40/1964 Sb.

Prodávající je oprávněn měnit a doplňovat Obchodní podmínky z důvodu změny platné legislativy nebo změn na trhu. Obchodní podmínky jsou platné a účinné po celou dobu trvání nároků vyplývajících ze smluvního vztahu. Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.5.20011.

Reklamační řád

1. Záruční podmínky
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující den po převzetí zboží) informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.
 Délka záruční doby (práva z vadného plnění) se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců.

Záruční doba (právo z vadného plnění) začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Dojde-li k projevení vady v prvních šesti měsících od převzetí zboží prokazuje opak vždy prodávající. Dojde-li k projevení vady po šesti měsících od převzetí zboží prokazuje kupující (spotřebitel), že zboží mělo příslušnou vadu již při jeho převzetí.

2. Vyřízení reklamace
V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží. Tuto reklamaci může uplatnit emailem na koupelnyrelax@seznam.cz Po obdržení oznámení o závadách prodávající obratem (nejpozději však do tří pracovních dnů) informuje kupujícího o dalším postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má vadné zboží doručit (autorizovaný servis, sídlo prodávajícího apod.).
Je vhodné zasílat zboží v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek. Pro úspěšné vyřízení reklamace je rovněž vhodné, aby byl kupující schopen předložit alespoň daňový doklad (fakturu). 
Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé bežným opotrebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
a) porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
b) neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci
d) zboží bylo poškozeno živly
e) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním

Spotřebitel má právo, v případě že se bude cítit z nějakého důvodu poškozený, např. neuznanou reklamací zboží, odstoupením od smlouvy apod., vyřešit věc mimosoudně u tzv. subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ČOI. Více na stránkách www.coi.cz.

3. Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 

 - Datum objednání zboží:- Jméno a příjmení kupujícího (spotřebitele):- Adresa kupujícího: 

 

 

 

- Číslo prodejního dokladu: - Číslo objednávky:

 

- Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 

................................................ /........................

 

- Podpis kupujícího:

 

……………………………………………

 

- Datum

 

……………………………………………

Formulář odešlete na adresu : Koupelny Relax,  SNP 3387, 400 11 Ústí nad Labem